Bulling as a Model of Systemic Deficit Angela Borshchevska, Nataliya Ryshkovska